Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử 1832 đến 1979

Bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử 1832 đến 1979

Tỷ lệ cử tri tại cuộc tổng tuyển cử ở Anh đã thay đổi qua nhiều năm nhưng trong các cuộc bầu cử gần đây, tỷ lệ cử tri đi bầu đã ít hơn một số người tin là lành mạnh cho một nền dân chủ. Ví dụ, trong cuộc bầu cử năm 1979, gần 25% những người có thể đã bỏ phiếu đã không làm như vậy.

1832: 70.4%

1835: 65.0%

1837: 63.6%

1841: 63.5%

1847: 53.4%

1852: 57.9%

1857: 58.9%

1859: 63.7%

1865: 62.5%

1868: 68.5%

1874: 66.4%

1880: 72.2%

1885: 81.2%

1886: 74.2%

1892: 77.4%

1895: 78.4%

1900: 75.1%

1906: 83.2%

1910: 86.8%

1910: 81.6%

1918: 57.2%

1922: 73.0%

1923: 71.1%

1924: 77.0%

1929: 76.3%

1931: 76.4%

1935: 71.1%

1945: 72.8%

1950: 83.9%

1951: 82.6%

1955: 76.8%

1959: 78.7%

1964: 77.1%

1966: 75.8%

1970: 72.0%

1974: 78.8%

1974: 72.8%

1979: 76.0%


Xem video: Tổng tuyển cử đầu tiên - Bước ngoặt về thể chế dân chủ (Tháng MườI 2021).