Ngoài ra

Đảng Tự do bỏ phiếu 1900 đến 1979

Đảng Tự do bỏ phiếu 1900 đến 1979

Số người đã bỏ phiếu cho Đảng Tự do đã giảm đáng kể từ năm 1900 đến 1979, do đó đến năm 1979, Đảng Tự do đã đóng một vai trò nhỏ trong chính trị Anh.

1900: 1,572,323 phiếu

1906: 2.751.057 phiếu bầu

1910 tháng 1: 2.866.157 phiếu bầu

1910 tháng 12: 2.293.869 phiếu bầu

1918: Liên minh tự do = 1.394.590 phiếu

Đảng tự do = 1.388.784 phiếu

1922: Đảng Tự do = 2,668,143 phiếu

Tự do quốc gia = 1.471.317 phiếu bầu

1923: 4.301.481 phiếu bầu

1924: 2.928.737 phiếu bầu

1929: 5.303.738 phiếu bầu

1931: Tự do quốc gia = 809.302 phiếu

Tự do độc lập = 103,528 phiếu

1935: Tự do quốc gia = 866.354 phiếu

Đảng Tự do = 1.443.093 phiếu

1945: 2.252.430 phiếu

1950: 2.621.487 phiếu bầu

1951: 730.546 phiếu bầu

1955: 722 phiếu

1959: 1.640.760 phiếu

1964: 3.099.283 phiếu

1966: 2.327.457 phiếu bầu

1970: 2.117.035 phiếu

1974 tháng 1: 6.059.519 phiếu bầu

1974 tháng 10: 5.346,704 phiếu bầu

1979: 4.313.804 phiếu bầu

Bài viết liên quan

  • Đảng Lao động bỏ phiếu 1900 đến 1979

    Đảng Lao động Độc lập đã giành được phiếu trong cuộc bầu cử năm 1895. Nhưng Đảng Lao động mới được đặt tên lần đầu tiên đứng vào năm 1900 và khi nhiều năm tiến triển

  • Đảng bảo thủ% số phiếu

  • Đảng Lao động% số phiếu tại cuộc bầu cử


Xem video: Iran's Revolutions: Crash Course World History 226 (Tháng MườI 2021).