Ngoài ra

Đảng bảo thủ 1832 đến 1979

Đảng bảo thủ 1832 đến 1979

Số lượng nghị sĩ của đảng bảo thủ đã thay đổi mỗi cuộc bầu cử tùy thuộc vào vận may của đảng tại thời điểm bầu cử.

1900: 402

1906: 156

1910 tháng 1: 272

1910 tháng 12: 271

1918: 382

1922: 344

1923: 258

1924: 412

1929: 260

1931: 522

1935: 429

1945: 210

1950: 298

1951: 321

1955: 345

1959: 365

1964: 304

1966: 253

1970: 330

1974 tháng hai: 297

1974 tháng 10: 277

1979: 339

Bầu cử của Đảng

Các tổng số này bao gồm MP của Lao động Quốc gia, Tự do Quốc gia, Liên minh Tự do, vv, những người đứng về phía Đảng Bảo thủ trong nhiều thời gian từ 1900 đến 1950

Bài viết liên quan

  • Bầu cử đảng bảo thủ từ 1832 đến 1979

    Số lượng nghị sĩ của đảng bảo thủ đã thay đổi mỗi cuộc bầu cử tùy thuộc vào vận may của đảng tại thời điểm bầu cử. 1900: 402

  • Đảng bảo thủ ở Anh 1832 đến 1979

    Số lượng nghị sĩ của đảng bảo thủ đã thay đổi mỗi cuộc bầu cử tùy thuộc vào vận may của đảng tại thời điểm bầu cử. 1900: 402

  • Cuộc tổng tuyển cử năm 1945

    Cuộc tổng tuyển cử năm 1945 chứng kiến ​​Đảng Lao động giành được đa số hoạt động đầy đủ đầu tiên cho phép nó cai trị quốc gia khi nó thấy phù hợp.


Xem video: BÍ ẨN LỊCH SỬ. Đế chế KHMER bị diệt vong như thế nào (Tháng MườI 2021).