Ngoài ra

Cuộc tổng tuyển cử năm 1918

Cuộc tổng tuyển cử năm 1918

nước Anh

Co C 3.097.350 phiếu (38,9%) được bầu chọn 295 MP

Co L 962.871 phiếu (11,6%) được bầu 82 MP

Co Lab 39.715 phiếu (0,3%) được bầu 3 MP

Đồng NDP 121,673 phiếu (1,6%) 8 MP được bầu

Co Ind 9.274 phiếu (0,1%) 1 MP được bầu

Tổng đồng 4.230.883 phiếu bầu (52,5%) được bầu 389 MP

C 317.281 phiếu (3,7%) 20 MP được bầu

L 1.172.700 phiếu (14,7%) được bầu 25 MP

Lab 1.811.739 phiếu (22,6%) được bầu 42 MP

Co-op 37.944 phiếu (0,5%) 1 MP được bầu

N 8.225 phiếu (0,1%) 1 MP được bầu

Nat P 94.389 phiếu (1,2%) được bầu 2 MP

NDP 20.200 phiếu (0,2%) 0 MP được bầu

NFDSS 12.329 phiếu (0,1%) 0 MP được bầu

Khác 345.188 phiếu (4,4%) Bầu 5 MP

Xứ Wales

Co C 20.328 phiếu (3,9%) 1 MP được bầu

Co L 207.377 phiếu (39,2%) 17 MP được bầu

Đồng NDP 22.824 phiếu (4,3%) 1 MP được bầu

Tổng đồng 250.529 phiếu (47,4%) 19 MP được bầu

C 39.264 phiếu (7,4%) được bầu 3 MP

L 51.382 phiếu (9,7%) được bầu 3 MP

Phòng thí nghiệm 163.055 phiếu (30,8%) Bầu 9 MP

Những người khác 24.804 phiếu (4,7%) 1 MP được bầu

Scotland

Co C 336.530 phiếu (30,8%) được bầu 28 MP

Co L 221.145 phiếu (19,1%) được bầu 25 MP

Co Lab 14.247 phiếu (1,3%) 1 MP được bầu

Đồng NDP 12.337 phiếu (1,1%) 0 MP được bầu

Tổng đồng 584.259 phiếu (52,3%) được bầu 54 MP

C 21.939 phiếu (2,0%) được bầu 2 MP

L 163.960 phiếu (15,0%) 8 MP được bầu

Lab 265.744 phiếu (22,9%) 6 MP được bầu

Co-op 19.841 phiếu (1,8%) 0 MP được bầu

NDP 4.297 phiếu (0,4%) 0 MP được bầu

Những người khác 66.671 phiếu (5,6%) 1 MP được bầu

Ai-len

C 289.213 phiếu (28,4%) được bầu 23 MP

N 228.902 phiếu (22,0%) 6 MP được bầu

SF 495.345 phiếu (47,0%) 72 MP được bầu

Khác 25.765 phiếu (2,6%) 0 MP bầu

Các trường đại học

Co C 18.530 phiếu (45,2%) 8 MP được bầu

Co L 5.197 phiếu (12,7%) được bầu 3 MP

Tổng đồng 23.727 phiếu (57,9%) Bầu 11 MP

C 3,75 phiếu (9,2%) được bầu 2 MP

L 742 phiếu (1,8%) 0 MP được bầu

Lab 5,239 phiếu (12,8%) 0 MP được bầu

N 1.070 phiếu (2,6%) 0 MP được bầu

SF 1.762 phiếu (4,3%) 1MP được bầu

Khác 4.673 phiếu (11,4%) 1 MP được bầu

Tổng Vương quốc Anh

Co C 3,472,738 phiếu (32,5%) được bầu chọn của MP MP

Co L 1.394.590 phiếu (12,6%) được bầu 127 MP

Co Lab 53.962 phiếu (0,4%) được bầu 4 MP

Co Ind 9.274 phiếu (0,1%) 1 MP được bầu

Co NDP 156.834 phiếu (1,5%) Bầu 9 MP

Tổng đồng 5.089.398 phiếu (47,1%) 473 MP được bầu

C 671.454 phiếu (6,2%) 50 MP được bầu

L 1.388.784 phiếu (13,0%) 36 MP được bầu

Phòng thí nghiệm 2.245.777 phiếu (20,8%) được bầu 57 MP

Co-op 57.785 phiếu (0,6%) 1 MP được bầu

238.197 phiếu (2,2%) 7 MP được bầu

Nat P 94.389 phiếu (0,9%) được bầu 2 MP

NDP 24.497 phiếu (0,2%) 0 MP được bầu

NFDSS 12.329 phiếu (0,1%) 0 MP được bầu

SF 497.107 phiếu (4,6%) được bầu 73 MP

Khác 46.101 phiếu (4,3%) 8 MP được bầu

Co = Liên minh (Co C; Co L; Co Lab, v.v. = những MP đó đã phục vụ trong chính phủ liên minh

C = Đảng bảo thủ

L = Đảng tự do

Phòng thí nghiệm = Đảng Lao động

N = Người theo chủ nghĩa dân tộc (Ailen)

Co-op = Đảng hợp tác

SF = Sinn Fein

Ind = Độc lập

Nat P = Đảng Quốc gia

NDP = Đảng Lao động và Dân chủ Quốc gia

NFDSS = Liên đoàn các thủy thủ xuất ngũ và xuất ngũ

Bài viết liên quan

  • 1832 Tổng tuyển cử

    Anh C: 193.435 phiếu (29,2%) - 117 MP được bầu L: 474,523 phiếu (70,8%) - 347 MP bầu Wales Wales C: 7.466 phiếu (53,4%)

  • Cuộc tổng tuyển cử 1910 tháng 1

    Anh C + LU 2.645.914 phiếu (49,3%) 233 MP được bầu L 2,291,062 phiếu (43,0%) Phòng thí nghiệm được bầu chọn của 188 MP 403.358 phiếu (6,9%) bầu chọn của 33 MP

  • Đảng Tự do và Scotland 1832 đến 1979

    Hỗ trợ cho Đảng Tự do ở Scotland vẫn khỏe mạnh cho đến khi Đảng Lao động bắt đầu tự tổ chức. Sự hỗ trợ của Đảng Bảo thủ vẫn ở mức tĩnh


Xem video: Beginning of The Great Revival 2011 . The Founding of a Party with Subtitles (Tháng Chín 2021).