Lịch sử Podcast

HMS Acorn từ bên phải

HMS Acorn từ bên phải

HMS Acorn từ bên phải

Ở đây chúng ta thấy HMS Acorn, tên tàu thuộc lớp tàu khu trục Acorn, từ bên phải. So với lớp Beagle trước đó, chúng có nhiều tàu đệm khí trên boong hơn vì chúng chạy bằng dầu, hiệu quả hơn năng lượng than của lớp Beagles. Do đó, các ống phóng ngư lôi đã được di chuyển về phía trước, và nằm ở hai bên của bệ đèn rọi phía sau (ngay phía trước của mái hiên dài). Ngoài ra, họ có thể mang một khẩu súng 4in thứ hai ở đuôi tàu, thay cho khẩu Beagles 12 pounder. Ở mũi tàu, khẩu súng 4in được mang trực tiếp trên boong thay vì trên bệ nâng của Beagle.

© IWM Q 75092