Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Báo chí ở Đức Quốc xã

Báo chí ở Đức Quốc xã

Adolf Hitler đã lãnh đạo Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Adolf Hitler đã tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945 - chỉ vài ngày trước khi Đức đầu hàng vô điều kiện. Berlin là người Đức