Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Đại cử tri đoàn bầu cử cho cuộc bầu cử quốc gia năm 2000

Đại cử tri đoàn bầu cử cho cuộc bầu cử quốc gia năm 2000

Tiểu bang

Bush hoặc Gore

Bầu cử đại học bầu cử

Alabama

Bush

9

Alaska

Bush

3

Arizona

Bush

8

Arkansas

Bush

6

California

Gore

54

Colorado

Bush

8

Connecticut

Gore

8

Del biết

Gore

3

Quận Columbia

Gore

2

Florida

Bush

25

Georgia

Bush

13

Hawaii

Gore

4

Idaho

Bush

4

Illinois

Gore

22

Indiana

Bush

12

Iowa

Gore

7

Kansas

Bush

6

Kentucky

Bush

8

Louisiana

Bush

9

Maine

Gore

4

Maryland

Gore

10

Massachusetts

Gore

12

Michigan

Gore

18

Minnesota

Gore

10

Mississippi

Bush

7

Missouri

Bush

11

Montana

Bush

3

Nebraska

Bush

5

Nevada

Bush

4

Mới Hampshire

Bush

4

Áo mới

Gore

15

Mexico mới

Gore

5

Newyork

Gore

33

bắc Carolina

Bush

14

Bắc Dakota

Bush

3

Ohio

Bush

21

Oklahoma

Bush

8

Oregon

Gore

7

Pennsylvania

Gore

23

đảo Rhode

Gore

4

phía Nam Carolina

Bush

8

Nam Dakota

Bush

3

Tennessee

Bush

11

Texas

Bush

32

Utah

Bush

5

Vermont

Gore

3

Virginia

Bush

13

Washington

Gore

11

phia Tây Virginia

Bush

5

Wisconsin

Gore

11

Kazakhstan

Bush

3

Bush đã nhận được phiếu đại cử tri từ 30 tiểu bang (271 phiếu)
Gore đã nhận được phiếu bầu của Đại học bầu cử từ 21 tiểu bang (266 phiếu)
(Phiếu bầu của Đại học bầu cử bao gồm Quận Columbia; do đó 51 'bang')

Bài viết liên quan

  • Bầu cử Hoa Kỳ 2000

    Chính trị Mỹ năm 2000 bị chi phối bởi cuộc bầu cử tổng thống. Rất ít người ở Mỹ có thể dự đoán rằng cuộc bầu cử Gore so với Bush

  • Hành vi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2000

    2000 Thể loại Bush Gore Nader %%% Tất cả 48 48 2 Nam 53 42 3 Nữ 43 54 2 Trắng 54 42 3

  • Tổng thống Hoa Kỳ 1960

    "En-gb"> Chủ tịch Hoa Kỳ 1960 Tổng thống Hoa Kỳ 1960 - 2000 Năm Ứng cử viên Phổ biến Bầu cử Đại học Bầu cử 1960 Kennedy - D Nixon - R 34.221.349 34.108.647.