Lịch sử Podcast

Năm Hai Ngày 334 Chính quyền Obama Ngày 20 tháng 12 năm 2010 - Lịch sử

Năm Hai Ngày 334 Chính quyền Obama Ngày 20 tháng 12 năm 2010 - Lịch sử

10:00 SÁNG CHỦ TỊCH đón tiếp Phòng Bầu dục Cuộc họp Báo cáo Hàng ngày của Tổng thống

10:30 SÁNG CHỦ TỊCH gặp các cố vấn cao cấp Phòng Bầu dục

12:00 CH CHỦ TỊCH ký “Đạo luật tái cấp phép CAPTA năm 2010,” (Đạo luật phòng ngừa và điều trị lạm dụng trẻ em)


Xem video: АМИР ТЕМУРНИНГ УЛИМИ (Tháng Giêng 2022).