Lịch sử podcast

Lý thuyết xã hội học

Lý thuyết xã hội học

Một lý thuyết xã hội học là một tập hợp các ý tưởng cung cấp một lời giải thích cho xã hội loài người. Các lý thuyết được chọn lọc theo các ưu tiên và quan điểm của họ và dữ liệu họ xác định là quan trọng. Kết quả là họ cung cấp một cái nhìn cụ thể và một phần của thực tế. Các lý thuyết xã hội học có thể được nhóm lại với nhau theo nhiều tiêu chí khác nhau. Điều quan trọng nhất trong số này là sự phân biệt giữa các lý thuyết hành động cấu trúc và xã hội.

Các quan điểm cấu trúc, hoặc vĩ mô phân tích cách xã hội nói chung phù hợp với nhau. Lý thuyết cấu trúc coi xã hội là một hệ thống các mối quan hệ tạo ra cấu trúc của xã hội mà chúng ta đang sống. Chính cấu trúc này quyết định cuộc sống và tính cách của chúng ta. Các tập hợp các mối quan hệ xã hội có cấu trúc là "thực tế" nằm dưới sự xuất hiện của "cá nhân tự do" của chủ nghĩa cá nhân phương tây. Chủ nghĩa cấu trúc tập trung vào tập hợp cụ thể của 'luật cấu trúc' áp dụng trong bất kỳ một xã hội nào.

Bất chấp sự khác biệt của họ, cả chủ nghĩa chức năng và chủ nghĩa Marx đều sử dụng một mô hình về cách toàn xã hội hoạt động. Nhiều nhà chức năng dựa trên mô hình xã hội của họ xung quanh giả định về nhu cầu cơ bản và đi đến giải thích các bộ phận khác nhau trong xã hội giúp đáp ứng những nhu cầu đó như thế nào. Mặt khác, những người mácxít coi xã hội đang nghỉ ngơi trên một cơ sở kinh tế hoặc cơ sở hạ tầng, với một kiến ​​trúc thượng tầng bên trên nó. Họ thấy xã hội được chia thành các tầng lớp xã hội có khả năng xung đột với nhau.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa quan điểm của nhà chức năng và chủ nghĩa Marxist là cách họ mô tả cấu trúc xã hội. Các nhà chức năng nhấn mạnh mức độ mà các yếu tố khác nhau của cấu trúc xã hội khớp với nhau một cách hài hòa. Các nhà mácxít nhấn mạnh sự thiếu phù hợp giữa các bộ phận khác nhau, đặc biệt là các tầng lớp xã hội và vì vậy nhấn mạnh tiềm năng của xung đột xã hội.

Không phải tất cả các quan điểm xã hội học dựa trên phân tích của họ khi xem xét cấu trúc của xã hội nói chung. Thay vì xem hành vi của con người được quyết định phần lớn bởi xã hội, họ coi xã hội là sản phẩm của hoạt động của con người. Họ nhấn mạnh ý nghĩa của hành vi của con người, phủ nhận rằng nó chủ yếu được quyết định bởi cấu trúc của xã hội. Những phương pháp này được gọi là lý thuyết hành động xã hội, xã hội học diễn giải hoặc xã hội học vi mô.

Max Weber là nhà xã hội học đầu tiên ủng hộ cách tiếp cận hành động xã hội. Những người tương tác tượng trưng cố gắng giải thích hành vi của con người và xã hội loài người bằng cách kiểm tra cách mọi người diễn giải hành động của người khác, phát triển khái niệm bản thân hoặc hình ảnh bản thân và hành động theo nghĩa. Dân tộc học di chuyển thậm chí xa hơn từ một cách tiếp cận cấu trúc bằng cách từ chối sự tồn tại của một cấu trúc xã hội như vậy. Họ thấy thế giới xã hội bao gồm các định nghĩa và phân loại của các thành viên trong xã hội. Công việc của nhà xã hội học, theo quan điểm của họ, là diễn giải, mô tả và hiểu thực tế chủ quan.

Chủ nghĩa Marx là một thế giới quan kinh tế và chính trị xã hội và phương pháp điều tra kinh tế xã hội tập trung vào một sự giải thích duy vật về lịch sử, một quan điểm biện chứng về thay đổi xã hội và phê phán chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa Marx đã đi tiên phong vào đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 19 bởi hai nhà triết học người Đức, Karl Marx và Friedrich Engels. Chủ nghĩa Marx bao gồm lý thuyết kinh tế của Marxian, một lý thuyết xã hội học và một quan điểm cách mạng về thay đổi xã hội đã ảnh hưởng lớn đến các phong trào chính trị xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

Phép lịch sự của Lee Bryant, Giám đốc của Sixth Form, Trường Anh-Âu, Ingatestone, Essex