Ngoài ra

Nguyên nhân của Chiến tranh Lạnh năm 1945

Nguyên nhân của Chiến tranh Lạnh năm 1945

Nguyên nhân của Chiến tranh Lạnh năm 1945

* Mỹ sợ tấn công cộng sản

* Truman không thích Stalin

* Nỗi sợ của Liên Xô về bom nguyên tử của Mỹ

* Liên Xô không thích chủ nghĩa tư bản

* Hành động của Liên Xô tại khu vực Liên Xô của Đức

* Mỹ từ chối chia sẻ bí mật hạt nhân

* Sự bành trướng của Liên Xô về phía tây vào Đông Âu + những lời hứa bầu cử bị phá vỡ

* Nỗi sợ hãi của Mỹ về cuộc tấn công của Mỹ

* Nhu cầu của Liên Xô về biên giới phía tây an toàn

* Mục đích của Liên Xô là truyền bá chủ nghĩa cộng sản thế giới

Cảm giác nghi ngờ này dẫn đến sự mất lòng tin lẫn nhau và điều này đã làm rất nhiều để làm sâu sắc thêm Chiến tranh Lạnh.