Anh 1700 đến 1900

Cuộc cách mạng công nghiệp

Vận chuyển 1750 đến 1900

Thay đổi chính trị