Mốc thời gian lịch sử

Lịch sử Y học

Lịch sử Y học

Y học Ai Cập cổ đại

Y học và Hy Lạp cổ đại

Hippocrates

Y học ở La Mã cổ đại

Claudius Galen

Y học thời trung cổ

Giovanni Morgagni

William Harvey

Joseph nghe

Antoine Lavoisier

Franz Mesmer

Edward Jenner

Bệnh đậu mùa và Luân Đôn

Vi khuẩn và những người khám phá của họ

Edwin Chadwick

Ignaz Semmelweis

Louis Pasteur

Robert

Marie Curie

Wilhelm Roentgen

Kháng sinh

Alexander Fleming và Penicillin

Howard Florey

Y học và Thế chiến thứ hai

Christian Barnard

Các sự kiện quan trọng về sức khỏe cộng đồng và môi trường ở Vương quốc Anh 1900 đến 1939

Thay đổi y tế từ năm 1945

Lịch sử Y học 1919 đến 1939

Dịch vụ y tế quốc gia

Ngài James Black

Lịch sử thời gian vệ sinh