Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Cuộc cải cách truy cập

Cuộc cải cách truy cập

Nhà thờ Công giáo La Mã năm 1500

Cải cách Công giáo

Hỗ trợ cho cuộc cải cách

Giáo hoàng và cuộc cải cách

Các mệnh lệnh tôn giáo quan trọng và cuộc cải cách

Cá nhân và cuộc cải cách

Hội đồng của Trent

Phiên họp đầu tiên tại Trent

Phiên họp thứ hai của Trent

Hội đồng_of_Trent_Third_session

Những gì đã đạt được tại Hội đồng của Trent?

Dòng Tên

Ignatius Loyola

Bài tập tâm linh

Dòng Tên đã thành công như thế nào?

Cuộc cải cách đã thành công như thế nào?

Là cuộc cải cách chống lại một thất bại?