Lịch sử podcast

Năm bài kiểm tra

Năm bài kiểm tra

Các Năm bài kiểm tra để đánh giá liệu Anh có tham gia Euro hay không được áp đặt bởi Gordon Brown, Thủ tướng của Exchequer của Anh. Không có ngày nào được thiết lập khi đánh giá sẽ được thực hiện, mặc dù nhiều nhà bình luận chính trị tin rằng nó sẽ được trong năm 2003 chứ không phải trước đó. Nó cũng chưa được tiết lộ liệu vượt qua 4 trong số các bài kiểm tra và gần vượt qua phần năm sẽ đủ. Điều gì thực sự sẽ xác định một vượt qua? Ai sẽ tư vấn cho Thủ tướng về việc vượt qua hay thất bại - một cố vấn / cố vấn ủng hộ Euro hoặc chống Euro là gì?

Năm thử nghiệm như sau:

Nền kinh tế của Anh có thể hoạt động đồng bộ với Eurozone lâu dài không?

Việc tham gia Euro có ảnh hưởng đến thị trường lao động linh hoạt của chúng ta không?

Nó sẽ làm cho thất nghiệp tồi tệ hơn?

Nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta đánh bại ngành dịch vụ tài chính?

Nó sẽ ngăn chặn các công ty nước ngoài đầu tư vào Anh?